hurtigfaktura.dk Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 1. januar 2011 og erstatter alle tidligere versioner.

Om hurtigfaktura.dk
hurtigfaktura.dk har til hensigt at hjælpe private og små virksomheder med at lave fakturaer som ser professionelle ud samt udføre bogføring og lave regnskab.

Det gøres via et Website/Applikationen som i udganspunktet er gratis at bruge.

Al brug af vores Website er underlagt disse betingelser og vores privatlivspolitik, som du (Kunden / dig) skal acceptere for at bruge Applikationen og vores Website.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af vores Website
Ved at bruge vores Website accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Website, og afstå fra at bruge vores Website.

Vores Website tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores Website til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.

Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores Website, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.

Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores Website, og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores Website tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores Website og ydelser leveret derigennem.

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser
Ved at anvende Applikationen eller på anden vis indgå en aftale med os om brugen af Applikationen eller køb af tillægsprodukter og -ydelser accepterer du disse Betingelser. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

hurtigfaktura.dk giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med hurtigfaktura.dk.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at hurtigfaktura.dk kan justere priserne, således at hurtigfaktura.dk stilles uændret. hurtigfaktura.dk har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Website.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk hurtigfaktura.dk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort
Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling
Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen eller vores Website.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i Applikationen via fanebladet “Abonnement” under “Indstillinger”. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

hurtigfaktura.dk kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

hurtigfaktura.dk har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. hurtigfaktura.dk har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

Kundens data
De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. hurtigfaktura.dk kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information du sender til os eller indtaster på vores Website tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

hurtigfaktura.dk's privatlivspolitik er tillige gældende for Kundens brug af Applkationen og Website og kan findes her: www.hurtigfaktura.dk/privatlivspolitik.

Kundens adgang til egne data
Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et Plus-abonnement udløber eller opsiges, overgår kunden automatisk til Gratis-abonnement, hvilket medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af Plus-versionen (fx. tilbud og upload af bilag). Ingen af Kundens data vil blive slettet, og Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe Plus-versionen.

Hvis hurtigfaktura.dk ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet
hurtigfaktura.dk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen og Website. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores Website mens opdateringer foretages. hurtigfaktura.dk tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
hurtigfaktura.dk forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden. hurtigfaktura.dk forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Brugen af Applikationen og vores Website foregår helt på eget ansvar. hurtigfaktura.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen og vores Website.

hurtigfaktura.dk fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for hurtigfaktura.dk’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. hurtigfaktura.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen og vores Website, og anden kommunikation med hurtigfaktura.dk, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og hurtigfaktura.dk kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en revisor, eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores Website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer hurtigfaktura.dk ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på Website og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på Websitet eller Applikationen til Kunden.

Kunden giver hurtigfaktura.dk og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores Website samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Ændringer og opdateringer
hurtigfaktura.dk kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Website. Brug af Applikationen og/ eller vores Website efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed mellem kunden og hurtigfaktura.dk skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.